Nyheder


05.10.2020:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ekstra Ordinær Generalforsamling, 22. oktober 2020, kl. 19.00 i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent

  2. Bekræftelse af afstemning fra 2. september 2020 vedr. opløsning af Åbjerg Vandværk A.m.b.a. pr. 31. december 2020.

  3. Bekræftelse af afstemning fra 2. september 2020 vedr. ændring af vedtægternes § 12, stk. 2 vedr. disponering af evt. overskud ved opløsning.

  4. Bekræftelse af afstemning fra 2. september 2020 vedr. disponering af overskud.

  5. Eventuelt

Bestyrelsen for Åbjerg Vandværk A.m.b.a. ønsker at overholde de gældende regler for forsamlinger iht. Covid-19-situationen. Generalforsamlingens deltagerantal er begrænset til max. 45 personer. Iht. vedtægternes § 8 kan man afgive fuldmagt – bestyrelsen hjælper gerne med at formidle fuldmagter.

Særlige forholdsregler for generalforsamlingen i forbindelse med Covid-19:
• Der må kun deltage 1 person pr. ejendom
• Er man syg, også forkølelse, må man ikke deltage
• Der skal ved ankomst afsprittes hænder. Dette skal ske ved indgangen.

Der skal holdes afstand under hele generalforsamlingen med minimum 1 meter mellem personer.

Generalforsamlingen kan blive yderligere udsat, hvis der kommer flere andelshavere end myndighedernes til enhver tid gældende regler tillader.


13.08.2020:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 2. september 2020, kl. 19.00 i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.

Dagsorden efter vedtægterne.

Bestyrelsen for Åbjerg Vandværk A.m.b.a. ønsker at overholde de gældende regler for forsamlinger iht. Covid-19-situationen. Af hensyn til denne situation vedr. forsamlinger har bestyrelsen besluttet, at begrænse adgangen til generalforsamlingen til én person fra hver ejendom uden ledsager. Vi vil ikke afvise ejere med fælleseje, men bestyrelsen håber på forståelse for nødvendigheden i at begrænse mødets deltagerantal til max. 90 personer. Iht. vedtægternes § 8 kan man afgive fuldmagt – bestyrelsen hjælper gerne med at formidle fuldmagter.  Bestyrelsen vil bede om, at man melder sin forventede deltagelse med SMS indeholdende navn og adresse på tlf. 4291 0552  – senest 1/9-2020 kl. 1800.

Særlige forholdsregler for generalforsamlingen i forbindelse med Covid-19:
• Der må kun deltage 1 person pr. ejendom
• Der må ikke medbringes ledsagere, som ikke er grundejere
• Er man syg, også forkølelse, må man ikke deltage på generalforsamlingen
• Der skal ved ankomst afsprittes hænder. Dette skal ske ved indgangen.

Der skal holdes afstand under hele generalforsamlingen med minimum 1 meter mellem personer.

Der vil ikke være nogen form for servering og der må ikke medbringes mad eller drikkevarer.  Stole m.m. vil være opstillet – og opstillingen må ikke ændres. Generalforsamlingen kan blive yderligere udsat, hvis der kommer flere andelshavere end myndighedernes regler tillader.

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftlig til bestyrelsen senest 26. august 2020.

Det reviderede regnskab for 2019 kan ses på hjemmesiden www.aabjergvand.dk – Generalforsamlinger – kan udleveres ved henvendelse til formanden Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).

Under dagsordenens pkt. 5 fremsættes følgende forslag:

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om opløsning af Åbjerg Vandværk A.m.b.a. pr. 31. december 2020 efter vedtægternes § 12, stk. 1, uden indskrænkninger i forsyningspligten.


2. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægternes § 12, stk. 2 vedr. disponering af evt. overskud i forbindelse med opløsning.


3. Bestyrelsen fremsætter forslag til beslutning angående disponering af overskud.

Ad. 1:
Bestyrelsen forventer, at alle de opgaver, der skal løses af andelsselskabet er løst inden årets udgang og der er derfor ikke nogen fornuftig grund til at bibeholde andelsselskabet.

Ad. 2:
Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 12, stk. 2 ændret således, at det bliver muligt at udbetale den del af formuen, der måtte blive til overs når alle andelsselskabets aktiviteter er afviklet. I praksis har det vist at være meget vanskeligt at få overdraget midlerne til et andet vandselskab, så derfor foreslår bestyrelsen denne ændring.
Det skal, naturligvis, stadig være den opløsende generalforsamling, der træffer beslutning om disponering af aktiverne/overskuddet, men en situation, hvor en udlodning af overskuddet opdelt i ca. 314 dele, måske kun bliver til 100-200 kr. pr. boligenhed kan omkostningerne ved at opdele og udbetale dette være så væsentlige, således at man i stedet kan uddele beløbet til godgørende formål i lokalområdet.

§12, stk. 2: foreslås ændret fra:
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til andelshaverne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
til:
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan udloddes til de andelshavere, der fortsat ejer samme ejendom, som de ejede pr. 31. december 2019 og som derfor var andelshaver ved afhændelsen af forsyningspligten. Et eventuelt overskud udloddes efter ovenstående i forhold til antal registrerede boligenheder pr. 31. december 2019.

Ad. 3:
Bestyrelsen foreslår at overskuddet udloddes til andelshaverne jf. vedtægternes § 12, stk. 2 og dersom overskuddet bliver kr. 50.000 eller mindre (svarende til ca. kr. 164 pr. boligenhed) at betænke en lokal organisation/forening.


15.06.2020:

Åbjerg Vandværks gamle bygning og grund på Åbjergvej 2 er nu solgt og overdraget til den nye ejer.

Mange spørger, hvad skal der nu ske? Som udgangspunkt er ejendommen solgt som en byggegrund og nedrivning var derfor oplagt, men den nye ejer forventer på nuværende tidspunkt at ombygge ejendommen til en bolig - med alle de forbehold, der naturligvis må tages når man har med en så specialiseret bygning at gøre.


09.06.2020:

Den 10/6-2020 lukker Novafos for vandet til alle forbrugere i Åbjerg Vandværks gamle område i perioden kl. 9-14. Næste fase af monteringen af en trykforøger til vores område bliver gennemført.

Arbejdet udføres naturligvis af Novafos, da det er Novafos som har haft ansvaret og driften siden 1/1-2020. Så fremt der er spørgsmål kan Novafos kontaktes på tlf. 4420 8000.


25.05.2020:

Den 26/5-2020 lukker Novafos for vandet til alle forbrugere i Åbjerg Vandværks gamle område i perioden kl. 9-12. Ledningsnettet bliver klargjort til montering af en ny trykforøger-station.

Arbejdet udføres naturligvis af Novafos, da det er Novafos som har haft ansvaret og driften siden 1/1-2020.


17.04.2020:

Iht. vandværkets vedtægter skal ordinær generalforsamling være afholdt inden udgangen af april måned.

Pga. situationen omkring Covid-19 og forsamlingsforbuddet er den ordinære generalforsamling derfor udskudt på ubestemt tid.

Når det igen bliver muligt at holde en generalforsamling vil bestyrelsen indkalde på sædvanlig vis efter vedtægterne.


27.01.2020:

I dag, 27/1-2020, vil der desværre blive lukket for vandforsyningen til alle forbrugere på Parkalle fra omkring kl. 9. Arbejdet er en haste-sag pga. utæt vandledning. Vi beklager, at det desværre ikke har været muligt at få udsendt SMS-besked - det skyldes opdatering af IT-systemerne. Vi beklager generne.


22.01.2020:

I dag, 22/1-2020, vil der desværre være lukket for vandforsyningen til Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej og Abildgård i ca. 15 minutter fra kl. 10:00 til 12:00. Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.


21.01.2020:

I dag, 21/1-2020, vil der desværre være lukket for vandforsyningen til Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej og Abildgård i ca. 15 minutter fra kl. 11:00 til 13:00. Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.


12.01.2020:

Søndag 12. januar 2020 - kl. 10 - 14 holder bestyrelsen ÅBENT HUS på vandværket - Åbjergvej 2, 3600 Frederikssund.

Vi sætter hele vandværket i drift (bortset fra, at vi ikke leder vand ud til forbrugerne) - så kan man se hvordan et traditionelt dansk vandværk virker, hvor vandet kommer fra og hvad der sker med det inden det pumpes ud - og høre lyden igen.

Vi kan åbne dørene, fordi der ikke længere er nogen risiko for forurening af vandet - så derfor kan vi invitere indenfor.


07.01.2020:

I dag, 7/1-2020, vil der desværre være lukket for vandforsyningen til Kæmpesvej og Roskildevej 137A, fra kl. 9.30 til ca. kl. 12.30. Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner (færdiggørelse af Kæmpesvej) i forhold til overgangen til Novafos.


02.01.2020:

I dag, 2/1-2020, vil der desværre være lukket for vandforsyningen til Kæmpesvej og Roskildevej 137A, fra kl. 9.30 og ca. 1 time.Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.


31.12.2019:

I dag er der desværre et par kortere afbrydelser af vandforsyningen til Kæmpesvej og Roskildevej 137A.Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.


19.12.2019:

I dag er der desværre en kortere afbrydelse,  (fra omkring kl. 10:15 og ca. 1 time frem), af vandforsyningen til Sundbyvej 2-24, Grønnevej, Vinkelvej og Abildgård - der er stadig lidt problemer tilbage fra igår.Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.


18.12.2019:

I dag er der desværre en kortere afbrydelse af vandforsyningen til Sundbyvej 2-24, Grønnevej, Vinkelvej og Abildgård. Vi beklager generne - arbejdet er relateret til flytning af stophaner i forhold til overgangen til Novafos.

Opdateret: Lukningen omfatter desværre også resten af Sundbyvej, Vestervej og Vangedevej.

Det forventes, at der bliver åbnet igen ca. 15.30. Årsagen er, at en vandledning er sprunget på Sundbyvej i forbindelse med ovennævnte arbejder.


13.12.2019:

I dag vil der desværre blive lukket for vandet til Gammel Marbækvej 3-16, Vestervej 1-11 (ulige numre), Vestervej 2-4 og Sundbyvej 26 pga reparation på Vestervej. Vi beklager generne - det har desværre ikke været muligt at udsende SMS pga. sikkerhedsopdatering af systemerne.

Opdateret: Så kom SMS'er igennem - desværre nok lidt sent.


10.12.2019:

I dag starter arbejdet med at flytte/lave nye stophaner til de ejendomme, hvor stophanen er placeret indenfor skel.

Entreprenør starter på Gammel Marbækvej/Vestervej (lave numre) og forventer i løbet af ugen (op til 13/12-2019) at komme til Sundbyvej (de høje numre).

I forbindelse med arbejdet kan vandforsyningen til den enkelte ejendom blive afbrudt i en kortere periode.


29.11.2019:

Generalforsamlingen den 27.11.2019 vedtog enstemmigt Løsning nr.3 - Overdragelse af ledningsnet og forbrugere til Novafos. Da de 59 fremmødte ikke udgjorde 2/3 af alle andelshavere(= 176 andelshaver) indkalder bestyrelsen derfor til endnu en ekstraordinær generalforsamling mandag 9. december 2019, kl. 19.00 i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.

Dagsordenen er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Bekræftelse af afstemning vedr. overdragelse til Novafos
 3. Eventuelt


22.11.2019:

Nyheder fra Novafos om vandkvaliteten i Frederikssund; siden juni 2019 har DMS ikke kunnet spores i vandet - se evt. Novafos hjemmeside:

Novafos - vandkvaliteten i Frederikssund er forbedret


07.11.2019:

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstra-ordinær generalforsamling onsdag 27. november 2019, kl. 19.00 i Frederikssund Private Realskole, Tværstræde 16, Frederikssund.

Dagsordenen er følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Præsentation af fremtidsudsigter for Åbjerg Vandværk og mulige løsninger
 3. Valg af kommende løsning for Åbjerg Vandværk
 4. Eventuelt

Den omdelte/fremsendte indkaldelse kan se her: Ekstra-ordinær Generalforsamlingl

Årsagen til, at bestyrelsen ønsker at afholde denne generalforsamling, er at vi skal tage stilling til Åbjerg Vandværks fremtid.


23.10.2019:

Pga. reparation ud for Parkalle 2 kan der blive lukket for vandet til allle forbrugere på Parkalle i en kortere periode torsdag 24/10-2019.


20.06.2019:

Vandværket har den 29/5-2019 fået udtaget vandprøver fra begge boringer for undersøgelse af pesticider. Det er bestyrelsen som har ønsket denne kontrol - for at kontrollere om noget skulle have ændret sig i forhold til de tidligere undersøgelser. Prøver og analyser er foretaget af et andet laboratorium end vores sædvanlige. Der var ikke nogen umiddelbar forventning om at resultatet ville være væsentligt anderledes - og det var det da, desværre, heller ikke.
 
DMS er et meget flygtigt stof og derfor er koncentrationen faktisk gået lidt ned i begge boringer, men er stadig et pænt stykke over grænseværdien. Fra andre vandværker er der eksempler, hvor DMS nogen gange er i vandet - og nogen gange ikke; så langt nede mod grænseværdien er vi desværre ikke.
 
Se evt. under menupunktet "Vandanalyser".

 

04.06.2019:

I forbindelse med undersøgelserne omkring vandværkets fremtid har der vist sig et uafklaret spørgsmål om evt. skattepligt for distributionsvandværker. Bestyrelsen har derfor i samarbejde med Danske Vandværkers advokat og skatterevisor rettet henvendelse til Skattestyrelsen for at få et bindende svar på om Åbjerg Vandværk ifalder skattepligt på linje med et vandsektorselskab, hvis vi skifter status til distributionsvandværk. Dette spørgsmål har ikke tidligere været behandlet hos Skattestyrelsen og derfor er Danske Vandværker også meget interesseret i sagen.
 
Det har naturligvis en meget stor betydning for en kommende beslutning, hvis vi risikerer at skulle betale skat af vores indtægter og værdier - derfor skal dette spørgsmål afklares inden vi evt. kan træffe beslutningen. Sagen behandles pt. hos Skattestyrelsen - og der forventes svar efter sommerferien.
 
OPDATERING: 09.08.2019:
Skatteforvaltningen har nu udtalt, at de anser spørgsmålet som værende af principiel karakter og det er derfor ikke Skattestyrelsen eller Skatteforvaltningen, der kan svare. Spørgsmålet er derfor stillet videre til Skatterådet, der skal vurdere og besvare spørgsmålet. Svaret forventes i løbet af efteråret.
Der skal ikke være nogen tvivl om, at bestyrelsen synes det vil være meget uheldigt, såfremt også små vandværker kan blive skattepligtige bare fordi de ikke selv kan levere vand. Vi håber naturligvis at Skatterådet kommer frem til, at vi (og andre i vores situation) ikke er skattepligtige.

 

04.06.2019:

Pga. reparation af ledningsbrud på Åbjergvej vil der i en periode, i dag 4/6-2019, fra omkring kl. ca. 9.15 til ca. kl. 12.00  blive lukket for vandet til Åbjergvej (nr. 3, 17 og 4-20), Parkalle, Bygvænget og Rugvænget. 

 

13.05.2019:

Arbejdet med vurderingen af drikkevandsressourcen i Frederikssund skrider frem - og konklusionen omkring Åbjerg Vandværk er nu på plads.

Åbjerg Vandværk kommer ikke til at indvinde vand igen fra vores nuværende boringer på Åbjergvej - vi har indvundet vand på Åbjergvej i 113 år og det er nu endegyldigt slut.
 
Åbjerg Vandværk har naturligvis de samme muligheder som alle andre vandværker til at etablere nye boringer og det giver kommunen gerne deres tilladelse til, men det er både bestyrelsens og kommunens opfattelse, at dette ikke kan ske i umiddelbar nærhed af vandværket, da undergrunden generelt er forurenet i området. Evt. nye boringer ville skulle etableres så langt væk som i Sundbylille (der skal jo både være vand nok – og det skal være rent) - og med en så stor afstand bliver det et uhyre kostbart projekt og derfor på ingen måde rentabelt.
 
Bestyrelsen arbejder derfor nu videre med at udvikle en langsigtet plan, i tæt samarbejde med Novafos og Frederikssund Kommune.
 

26.04.2019:

Åbjerg Vandværks normale vandanalyseprogram er pt. suspenderet efter aftale med Frederikssund Kommune, indtil vandværket måtte komme i drift igen. Indtil videre er analyse-resultaterne fra Novafos' prøveprogram også gældende for Åbjerg Vandværk. Såfremt situationen fortsætter eller bliver permanent kan det komme på tale at udvide Novafos' prøveprogram med forbrugere fra vores område.


26.04.2019:

Åbjerg Vandværk modtager fortsat al vort vand fra Novafos/Frederikssund - og Novafos har testet at vandet ikke indeholder chlorothalonil-amidsulfonsyre - se evt. nyheden hos Novafos på nedenstående link:

https://novafos.dk/nyheder/novafos-har-screenet-drikkevandet-chlorothalonil-amidsulfonsyre

 

03.04.2018:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 29. april 2019, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund.

Dagsorden efter vedtægterne.

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 22. april 2019.

Kopi af det reviderede regnskab for 2018 kan fås til gennemsyn fra den 22. april 2018, inden generalforsamlingen, ved henvendelse til formanden: Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).

 

11.02.2019: Opdatering på pesticid-rester i drikkevandet

Forbrugerne i Åbjerg Vandværks område modtager fortsat al vand fra Novafos/Frederikssund Vand.

Vi har fået udtaget supplerende vandprøver under andre forhold - og de blev desværre ikke bedre.

Bestyrelsen arbejder med en mere langsigtet løsning, da det er ikke bestyrelsens opfattelse, at vi indenfor overskuelig fremtid (20+ år) vil komme til at indvinde vand igen. Der findes faktisk løsninger på de fleste af problemerne, men de er meget kostbare, hvilket ville betyde, at vandet blev 7-10 gange dyrere end i dag.

Bestyrelsen har diskuteret sagen med Frederikssund Kommune og konklusionen er pt. at en mere langsigtet løsning skal afvente en fuldstændig gennemgang af drikkevandsressourcen i Frederikssund by, Oppe Sundby og måske også St. Rørbæk. Dette arbejde er i gang og forventes afsluttet sent forår/tidlig sommer 2019.

I forhold til om det vand Åbjerg Vandværk har distribueret forud for 20/12-2018 har vi modtaget følgende skrivelse:

 Toksikologisk vurdering af DMS

Skrivelsen er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering - ikke specifikt af vores vand, men noget som var en smule værre. Herudaf kan vi konkludere, at der heller ikke i vores tilfælde har været sundhedsmæssige risici ved at drikke vandet.

 

20.12.2018 - Pesticiderester - DMS i drikkevandet

Åbjerg Vandværk har desværre fundet DMS i vandet fra vore boringer - koncentrationen er på 0,2 mikrogram/liter, hvilket er 2 gange den gældende grænseværdi.

Vandværket kan derfor ikke selv producere vand til forbrugerne og Frederikssund Kommune har pålagt Åbjerg Vandværk at lade os nødforsyne fra Novafos/Frederikssund Vand.

Hvilken tidshorisont er der for nødforsyningen? Der findes i dag ikke nogen metoder som kan fjerne DMS fra vandet, så derfor er tidshorisonten ukendt, og formentlig temmelig lang.

Den normale metode til håndtering af DMS er, at tage de forurenede boringer ud af drift og så køre videre med de rene boringer - den metode kan Åbjerg Vandværk, desværre ikke benytte, da vi ikke har nogen boringer der er rene.

En anden metode, der er brugt, går på at blande rent vand med det forurenede og derved komme under grænse-værdien. Åbjerg Vandværks eneste mulighed ville være at blande med vand fra Novafos - det vil teknisk set kræve ret bekostelige ændringer i ledningsnet og vandværk - og i tilgift indeholder vandet fra Novafos også DMS, men under grænseværdien. Hvis Åbjerg Vandværk skulle blande sig ud af problemet ville vores egenproduktion blive mindre end 10 kbm/døgn, hvilket vil give problemer med bakterie-vækst i vandet.

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har i anledning af det tilsvarende problem hos Novafos, tidligere på året, udtalt, at der med den koncentration Novafos havde på 0,24 mikrogram/liter ikke var sundhedsmæssige konsekvenser. Åbjerg Vandværks bestyrelse forventer en tilsvarende udtalelse i relation til Åbjerg Vandværks koncentration på 0,20 mikrogram/liter.

Bestyrelsen vil arbejde tæt sammen med Frederikssund Kommune og eksterne leverandører, for om muligt at finde en løsning, der også er mulig for Åbjerg Vandværk at betale og drive - og som også kan godkendes af kommunalbestyrelsen.


Hvad er DMS?

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid. Stoffet er et svampebekæmpende middel, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl (f.eks. jordbær og tomater - og f.eks. udplantningsplanter/sommerblomster og lign.) og i trævareindustrien (bl.a. i langt de fleste træbeskyttelsesmidler).
Stoffet har været brugt i planteavl fra 1973 til 2007 og indenfor træbeskyttelse frem til 2017.

Stoffet blev første gang fundet på danske vandværker i juni 2018, og det har ikke hidtil været et af de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. Efterfølgende er stoffet kommet med på liste over de stoffer, som der skal kontrolleres for.

Det er næppe sandsynligt at Åbjerg Vandværks problem stammer fra planteavl - det stammer nok snarere fra alle de udhuse, garager og tagudhæng der gennem årerne er malet med træbeskyttelse, for det er nu sandsynliggjort, at svampemidlet udvaskes fuldstændigt fra det malede træværk på bare 2-3 år.

 

11.09.2018 - Drikkevandskvalitet

Vandprøverne fra mandag 3/9 og fredag 7/9 bekræftede, at vandværkets vand igen er helt rent - og de såkaldte kimtal er meget langt under grænseværdierne. Frederikssund Kommune har pr. 11/9-2018 godkendt analyseresultaterne og givet tilladelse til, at vandværket igen kan levere vand til forbrugerne.
Åbjerg Vandværk er derfor gået i drift igen - og leverer nu vand til vore egne forbrugere fra idag, 11/9-2018 kl. 21.30.


04.09.2018 - Drikkevandskvalitet

Vandværket har mandag 3/9 fået udtaget bakteriologisk vandprøve - som vi tror på vil overholde lovkravene. Vi får resultatet af prøven torsdag 6/9 - og da vi håber på at alt godt har vi på forhånd bestilt endnu en vandprøve fredag 7/9. Dersom resultatet af vandprøvenr. 2 også er i orden vil vi så hurtigt som muligt gå i drift igen - Frederikssund Kommune skal først godkende resultaterne, men det regner vi med sker ganske hurtigt.
Om alt går vel er der således ikke så lang tid tilbage før Åbjerg Vandværk igen kan levere vand.

 

31.07.2018 - Drikkevandskvalitet

De opfølgende vandanalyser har desværre vist, at kvaliteten af drikkevandet ikke længere lever op til kravene. Der har i perioden siden vi startede igen været iværksat forskellige tiltag, der normalt skulle løse den slags problemer, men det er altså ikke lykkedes.

Frederikssund Kommune har derfor idag meddelt påbud om en såkaldt kogeanbefaling, hvor alle forbrugere skal koge vand som skal drikkes eller bruges til madlavning i 2 minutter. Alternativt, kan vandværket bruge nødforbindelsen til Novafos - og det har bestyrelsen besluttet, at vi gør.

Vi behøver derfor ikke at koge vandet før det bruges.

Vi får derfor vores drikkevand fra Novafos.

Det er vigtigt at understrege, at drikkevandet ikke på noget tidspunkt har indeholdt sygdomsfremkaldende bakterier, men udelukkende de bakterier, der normalt findes i drikkevandet - bare i alt for højt antal.

Der arbejdes pt. af flere forskellige spor for at afklare, hvorfor de normale aktioner til at sikre helt rent vand ikke har virket i vores tilfælde.

 

16.07.2018: Opdatering på boringsvedligeholdelsen

Projektet med renovering af vore boringer er nu afsluttet og vandanalyserne viser, at drikkevandet nu igen overholder alle krav - vandværket er derfor begyndt at pumpe vand ud til forbrugerne igen her til aften.


11.07.2018: Opdatering på boringsvedligeholdelsen

Projektet med renovering af vore boringer næsten afsluttet, men desværre blev vi ramt af lidt flere uforudsete problemer med boring 2 - og den er pt. ikke fuldstændig driftklar.

Boring 1 leverer vand af top-kvalitet, men vi kan desværre alligevel ikke sende vand ud til vore forbrugere endnu.

Fordi projektet har taget længere tid end forventet er vores rentvandstank tørret ud - og i kombination med det meget varme vejr har det fået de såkaldte kim-tal til at vokse ud over grænsen for drikkevandkvalitet. Drikkevandet er kontrolleret for mere farlige bakterietyper - og her er ikke fundet noget. Vi har skyllet vandværket igennem en del gange og resultaterne bliver hele tiden bedre. Bestyrelsen har vurderet, at vi ønsker at være helt sikre på at vi kommer i mål så hurtigt som muligt og vi har derfor sammen med analysefirmaet lagt en udskylningsplan som er startet, men som først kan afsluttes efter kommende weekend.

Det er besværligt og ærgeligt, men også mere reglen end undtagelsen når vandværker står stille i mere end 5-10 dage, at sådanne problemer opstår.

Vi får derfor stadig al drikkevand fra Frederikssund Vand/Novafos - indtil alle vandprøver overholder kvalitetskravene.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703 eller 2320 7585.


01.07.2018: Opdatering på boringsvedligeholdelsen

Projektet med renovering af vore boringer nærmer sig sin afslutning. Projektet har taget væsentligt længere tid end forventet, men vi har også oplevet stort set de fleste af de uforudsete begivenheder som man kan opleve. Som det ser ud pr. dags dato, så kommer begge boringer tilbage i absolut top-form - faktisk bliver de bedre end da de var nye.

Da renoveringsopgaven har taget meget længere tid end forventet, så stiller det også meget større krav til genstart af vores egen vand-produktionen og før vi kan være helt sikre på at vandet er klar til brug skal vi have taget bakteriologiske vandprøver af flere omgange. Først når vi er helt sikre begynder vi distributionen igen, men vi forventer at det bliver i løbet af ugen 2/7 - 6/7-2018.

Vi får derfor stadig al drikkevand fra Frederikssund Vand/Novafos - indtil alle vandprøver overholder kvalitetskravene.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703 eller 2320 7585.

 

07.06.2018:

Pga. reparation af stophane og udvidelse til nyt hus vil der blive lukket for vandet til alle forbrugere på Parkalle i dag 7/6-2018 i en periode mellem kl. 11 og 14. Vandværket kan i tilfælde af spørgsmål kontaktes på tlf. 2443 6703 eller 2320 7585.

 

05.06.2018:

Åbjerg Vandværk går nu i gang med en ordentlig omgang vedligeholdelse på vores boringer. Boring 1 renses (vistnok første gang i 40 år) og Boring 2 tætnes med ny foring og renses også (også første gang i 40 år). Formålet er at få renere vand - og forhåbentlig blive helt fri for de rester af pesticider (BAM) og trichloretylen (rensemiddel fra metalindustrien), som er i vores vand.

Boringerne renses med nogle rensemidler - disse er ikke giftige for mennesker, men hører absolut ikke hjemme i drikkevand - og da vores boringer ligger så tæt på hinanden kan vi ikke bruge nogen af boringerne uden, at rensemidler vil blive sendt med ud i drikkevandet.

Derfor får vi fra den 5/6-2018 om aftenen og ca. 10 dage frem al drikkevand fra Frederikssund Vand/Novafos.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703 eller 2320 7585.


09.04.2018:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 25. april 2018, kl. 19.00 i Præstegården, Kirkegade 7, Frederikssund.

Dagsorden efter vedtægterne.

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 18. april 2018.

Kopi af det reviderede regnskab for 2016 kan fås til gennemsyn fra den 23. april 2017, inden generalforsamlingen, ved henvendelse til formanden: Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).

 

16.03.2018:

Grundet ledningsbrud på Vestervej vil der blive lukket for vandet til Vestervej 6-30, 11-31, Vangedevej 1-5 og Sundbyvej 25 i løbet af dagen - 16/3-2018. Vi ved pt. ikke hvornår og hvor længe. Vandværket kan i tvivls tilfælde kontaktes på tlf. 2443 6703.

Opdatering: der blev lukket for vandet ca. kl.10.30 - og åbnet igen kl.13.30.


09.10.2017:

Resultatet af vandanalyse for chloridazon, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon er nu klar - og der er ikke konstateret chloridazon eller nedbrydningsprodukter i vores drikkevand. Selve analyse kan ses under menupunktet Vandanalyser.

 

29.09.2017:

Åbjerg Vandværk har fået udtaget vandprøve i uge 38-2017 med henblik på analyse for chloridazon, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Der er pt. stor kø for både at få udtaget prøver og for at få analyseret, men resultatet forventes i uge 40-2017. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi naturligvis skal undersøge vandet, men også at vi ikke umiddelbart er i risiko-gruppen, da vores indvindningsopland ikke har været landbrugsmæssigt dyrket i den periode, hvor midlet har været på markedet. Når resultatet foreligger offentliggøres det på hjemmesiden.

 

04.09.2017:

I morgen, 5/9-2017, vil der være lukket for vandet i en længere periode mellem kl.9.00 og 12.00 til et større område, da Roskildevej-ledningen skal endelig tilkobles og der ved samme lejlighed skal fjernes en død ledning.Følgende vil blive berørt:

Roskildevej 108-126 (kun lige numre), Bakkevej (alle), Vestervej (alle), Gammel Marbækvej 3 og 12-16, Sundbyvej (alle), Vinkelvej (alle), Grønnevej (alle) og Vangedevej (alle).

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.


31.08.2017:

I dag, 31/8, er der (eller har været) en kort afbrydelse af vandforsyningen til Højbovej, Roskildevej 119, Roskildevej 125A, 125B, 127, 129, 131 og 133, da en gammel ledning ikke kunne tåle at blive gravet fri fra jorden - og derfor knækkede.

 

11.08.2017:

I dag, 11/8, afbrydes vandforsyningen til Roskildevej 100, Gammel Marbækvej 1B, Højbovej, og Roskildevej 125A, 125B, 127, 129, 131, 133 i en periode  mellem kl. 10.30 og 11.30. Der laves en omkobling af første del af den nye Roskildevej-ledning.

OPDATERING kl. 11.35: Roskildevej 100 og Gammel Marbækvej 1B arbejdes der på at skaffe vand igen; på trods at hele 3 forundersøgelser med alt tilgængeligt udstyr har det vist, at disse ejendommes tilslutning til ledningsnettet ikke var som forventet. Der arbejdes internsivt på at lave en ny forbindelse.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

26.06.2017:

De nye forsyningsledninger på Sundparken og Maglehøjvej trykprøves den 28. juni 2017, således at kvaliteten sikres iht. kvalitetsnormen. Der vil derfor være lukket for vandet i en periode på ca. 5 timer (fra kl. 9 til kl. 15) til alle forbrugere på Sundparken, Maglehøjvej, Platanvej 50, Pilealle 2D, Roskildevej 101 + 103.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

12.06.2017:

I dag, 12/6, afbrydes vandforsyningen til Roskildevej 101 + Pilealle 2D i en periode mellem kl. 12.30 og 14.30 - ejendommene tilkobles den nye forsyningsledning.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.


19.05.2017:

I dag, 19/5, afbrydes vandforsyningen til Maglehøjvej, Roskildevej ulige nr. + 100-106, Gl. Marbækvej 1B og 1C, samt Højbovej i ca. ½ time mellem kl. 11 og 12. Der foretages en omlægning af ledningen Roskildevej/Maglehøjvej.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.


16.05.2017:

Her til formiddag, omkring kl. 9.45, skete der et uheld med den gamle eternit-forsyningsledning i Maglehøjvej. Det betød desværre at vandet forsvandt omkring Maglehøjvej og at vandet på Højtoften blev misfarvet af løsrevne kalk-belægninger (muligvis også på Maglehøjvej og Roskildevej). Problemet var repareret omkring kl. 11.00 - misfarvningerne kan godt stå på lidt endnu.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

11.05.2017:

De nye forsyningsledninger på Bygvænget trykprøves i dag, således at kvaliteten sikres. Der vil være lukket for vandet i en periode på 5 timer til forbrugerne på Bygvænget og Åbjergvej 10.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

10.04.2017:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 25. april 2017, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B.

Dagsorden efter vedtægterne.

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 18. april 2017.

Kopi af det reviderede regnskab for 2016 kan fås til gennemsyn fra den 20. april 2017, inden generalforsamlingen, ved henvendelse til formanden: Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).

 

12.03.2017:

Der vil være lukket for vandet i 2-3 kortere perioder til forbrugerne på Sundparken grundet etablering af ny forsyningsledning, den 13/3-2017 fra kl. 8.30 til 15.30.

Forbrugere på Maglehøjvej og Højtoften kan opleve, at der er mindre vand i lukkeperioderne.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.


28.02.2017:

Der har idag været lukket for vandet til forbrugerne på Åbjergvej 3+17, 2-20, Bygvænget, Rugvænget og Parkalle.

Forbrugere på Maglehøjvej, Sundparken og Højtoften kan opleve, at der er mindre vand i lukkeperioderne.

Vi beklager, at information ikke er sendt ud - men weekendens megen regn forsinkede arbejdet i går - og arbejdet blev fortsat i dag.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

24.02.2017:

Renoveringen af hovedledningerne foregår nu på Bygvænget. Når den nye ledning på Bygvænget skal kobles til Åbjergvej bliver det nødvendigt at lukke for vandet i 1-2 kortere perioder til forbrugerne på Åbjergvej 3+17, 2-20, Bygvænget, Rugvænget og Parkalle:

mandag 27/2-2017 fra kl. 8.30 til kl. 15.30

Forbrugere på Maglehøjvej, Sundparken og Højtoften kan opleve, at der er mindre vand i lukkeperioderne.

Samtidig udføres en reparation på ledningen til Parkalle.

Skulle arbejdet blive færdig før tid, åbner vi naturligvis med det samme.

Der omdeles pt. skrivelse til forbrugerne, hvor der bliver lukket - ændringer m.m. offentliggøres her på hjemmesiden og via SMS.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.


 24.01.2017:

Renoveringen af hovedledningerne er nu kommet til Åbjergvej. Det betyder, at de ledninger som vandværket sender vandet ud i bliver skiftet ud. Når disse ledninger skal skiftes kan vandværket ikke sende vand ud.

Opgaven er planlagt til at ske af 2 omgange og begge gange samles en masse del-opgaver, som så udføres samtidig - dette naturligvis for at begrænse den tid, hvor vi er uden vand mest muligt.

Der vil være lukket for vandet til alle forbrugere:

mandag 30/1-2017 fra kl. 8.30 til kl. 15.30
     og
torsdag 2/2-2017 fra kl. 8.30 til kl. 15.30

Skulle arbejdet blive færdig før tid, åbner vi naturligvis med det samme.

Der omdeles pt. skrivelse til alle forbrugere - ændringer m.m. offentliggøres her på hjemmesiden og via SMS.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

 08.01.2017:

Onsdag 11/1-2017 kan der blive lukket for vandet til ejendommene Roskildevej 101-133 + 100-114, Maglehøjvej, Pilealle, Platanvej, Gammel Marbækvej 1A-1C og Højbovej fra kl. 9 - 16. Der laves nogle ændringer i forhold til de gamle forsyningsledninger, således at vi kan undgå nogle lukninger når den resterende del af Roskildevej skal renoveres.

Der vil, forventer vi, ikke være tale om, at der vil være lukket i hele perioden, men i 2-3 kortere perioder - hvornår kan ikke siges præcist.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703.

 

 05.01.2017:

I morgen 6/1-2017 vil der være lukket for vandet til Bakkevej kl. 8-13, da den nye forsyningsledning skal trykprøves iht. kvalitetskravene.

Ved spørgsmål kan vandværket kontaktes på tlf. 2443 6703 - eller entreprenøren på tlf. 4099 8350.

 

21.12.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag 21/12-2016 i en kortere periode mellem kl. 11.30-12.30 til ejendommene Sundbyvej 24-26, Vestervej 1-11 + 2-4, Gammel Marbækvej 3 + 12-16, Bakkevej 11.

Årsagen er, at der skal udføres arbejde på Bakkevejs tilslutning.

 

20.12.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag 20/12-2016 i en kortere periode mellem kl. 12-13 til ejendommene Sundbyvej 24-26, Vestervej 1-11 + 2-4, Gammel Marbækvej 3 + 12-16, Bakkevej og Roskildevej 108.

Årsagen er, at der skal udføres arbejde på Vestervej.

 

15.12.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag 15/12-2016 i 2-3 kortere perioder mellem kl. 9-15 til ejendommene Sundbyvej 24-26, Vestervej 1-11 + 2-4, Gammel Marbækvej 3 + 12-16, Bakkevej og Roskildevej 108.

Årsagen er, at den nye ledning på Bakkevej skal tilkobles det eksisterende ledningsnet.

 

13.12.2016:

På Bakkevej forsøger man at bore den nye hovedledning igennem den 14/12-2016 - opgaven er blevet noget vanskeligere, da det gamle ledningsnet i Bakkevej er betydelig dårligere stand end forventet.

Pga. den måde den gamle ledning ligger er der risiko for, at det kan blive nødvendigt at lukke for vandet på strækningen Bakkevej til Sundbyvej i perioden 13/12-2016 kl. 9-15 (Sundbyvej 24-26, Vestervej 1-11 + 2-4, Gammel Marbækvej 3 + 12-16, Bakkevej og Roskildevej 108).

Opdatering 14/12-2016 kl. 9.15: Der er nu desværre lukket for vandet, da den gamle ledning sprang læk.

 

12.12.2016:

På Bakkevej bores den nye hovedledning igennem den 13/12-2016. Pga. den måde den gamle ledning ligger er der risiko for, at det kan blive nødvendigt at lukke for vandet på strækningen Bakkevej til Sundbyvej i perioden 13/12-2016 kl. 9-15 (Sundbyvej 24-26, Vestervej 1-11 + 2-4, Gammel Marbækvej 3 + 12-16, Bakkevej og Roskildevej 108).

 

18.11.2016:

Der vil være lukket for vandet 18.11.2016 kl. 9-11til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, da den nye ledning nu sættes i drift - det var den opgave som skulle have være lavet 16/11, men som blev udsat pga. sygdom.

 

16.11.2016:

Der er konstateret et meget stort ledningsbrud på Åbjergvej (ved Rugvænget).

Der vil være lukket for vandet til beboerne på Åbjergvej 4-20 og 17,  Parkalle, Bygvænget, Rugvænget den 16/11-2016 i en periode fra ca. kl. 9-15. Præcist hvor stort og vanskeligt bruddet er ved vi ikke endnu.
Beboerne på Maglehøjvej, Sundparken og Højtoften kan opleve mindre  vandtryk end normalt.

Opdatering: vandet var tilbage i ledningsnettet kl. ca. 13.30.

 

Der vil være lukket for vandet i 2-3 kortere perioder den 16.11.2016 mellem kl. 9 og 15 til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, da den nye ledning på Vestervej sættes i drift.

Opdatering: i driftsættelsen er desværre udskudt pga. sygdom hos leverandøren - vi vender tilbage senere


15.11.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag den 15.11.2016 mellem kl. 9 og ca. 15.30 til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, da den nye ledning på Vangedevej sættes i drift. Det lykkedes desværre ikke at finde ledningsbruddet i går, hvor der ikke var lukket for vandet i går.

 

14.11.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag den 14.11.2016 mellem kl. 9 og ca. 15 til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, pga. ledningsbrud i forbindelse med etableringen af den nye ledning på Vangedevej.

 

26.10.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag den 26.10.2016 fra ca. kl. 11.30 til ca. kl. 15.00 til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, da yderligere en del af den nye hovedledning skal kobles på og boringsarbejdet for den næste del udføres.

 

25.10.2016:

Der vil være lukket for vandet i dag fra kl. 11.15 til ca. 12.00 til Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej, da første del af den nye hovedledning skal kobles til.

 

24.10.2016:

I forbindelse med etablering af den nye ledning til Vestervej er der desværre opstået et brud på den gamle ledning - der er derfor lukket for vandet til Sundbyvej 25, Vestervej 6-30, 13-31 og Vangedevej i dag fra omkring kl. 11.45 til kl. ca. 14.30.


05.10.2016:

I forbindelse med reparation på Sundbyvej vil vandforsyningen til Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej, Bakkevej, Gammel Marbækvej, Vestervej og Vangedevej være afbrudt i en kortere periode torsdag 06.10.2016 mellem kl. 09.00 og 13.00.

 

04.10.2016:

Vandforsyningen har i dag været afbrudt til Sundbyvej - herunder Grønnevej, Vinkelvej - årsagen var et stort brud ud for Sundbyvej 16. Der er nu lavet en midlertidig reparation - endelig reparation udføres senere når den nye ledning i Vinkelvej kobles på. Ved samme lejlighed er det konstateret, at når der bliver lukket for Sundbyvej, så kan ledningen på Bakkevej ikke give vand nok til Vestervej, Vangedevej og Gammel Marbækvej - dette problem bliver løst når ledningen i Bakkevej udskiftes senere på året.

Ligeledes har vandforsyningen været afbrudt i ca. 5-10 minutter i området omkring Maglehøjvej, Roskildevej og Højtoften. Afbrydelsen har betydet, at vandet er farvet - der er ingen sundhedsmæssige problemer med det farvede vand (det kalk og okker fra ledningerne der er revet løs).

Vandværket har desværre pt. ingen informationer om hvorfor vandforsyningen har været afbrudt i området - vi efterforsker sagen.

 

19.05.2016:

Vandforsyningen vil den 19/5-2016 være uregelmæssig for Roskildevej ulige numre, Pilealle 2D, Højbovej, Maglehøjvej og Platanvej 50 fra kl. 19.30 til ca. kl. 22.00. Årsagen er, at vandværket skal have lokaliseret nogle forsyningsledninger i Roskildevej og derfor lukkes der for nogle hovedventiler, så vandet ledes en anden vej rundt end den plejer. Undersøgelsen udføres ved at montere en lydgenerator på ledningsnettet og så med en jordmikrofon lytte sig frem til ledningernes placering. Opgaven udføres i aftentimerne således, at trafikstøj fra Roskildevej ikke skal påvirke alt for meget (det har været prøvet i dagtimerne - og der gik den desværre ikke).

Ejendommene Roskildevej 101, Maglehøjvej 1 og Pilealle 2D vil opleve, at vandforsyningen bliver helt afbrudt i 2 korte perioder (ca. 2 minutter af gangen) når lydgeneratoren skal monteres (kl. 19.30) og afmonteres igen (når undersøgelsen er slut).

 

15.04.2016:

Generalforsamlingen den 19. april 2016 er flyttet fra Langes Magasin, Østergade 3B til Frederikssund Private Realskole - Festsalen, Tværstræde 18.

Årsagen er, at der forventes flere deltagere end de max. 35 personer som der er plads til i Langes Magasin.Bestyrelsen vil forsøge at informere alle andelshavere,

 

31.03.2016:

Vandforsyning har i dag været afbrudt mellem kl. 7.10 og 7.12 pga. en højspændningsfejl på el-nettet. Ifølge det oplyste berørte fejlen hele Frederikssund og Ølstykke.

 

29.03.2016:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 19. april 2016, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B.

Dagsorden efter vedtægterne.Under dagsordenens pkt. 5 stiller bestyrelsen følgende forslag:

  1. Afstemning om overdragelse af forsyningspligten til Frederikssund Forsyning (konsekvensberegning udsendes til andelshaverne)
  2. Ændring af ledningsrenoveringsprojektet

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 12. april 2016.

Kopi af det reviderede regnskab for 2015 kan fås til gennemsyn inden generalforsamlingen fra 13. april 2016 ved henvendelse til formanden: Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).

 

17.03.2016:

Ledningsbruddet ud for Sundparken 12 blev endelig lokaliseret i går aftes - og bliver repareret i dag - der vil derfor være lukket for vandet i en kortere periode i dag:

torsdag 17. marts 2016

til alle ejendomme på Sundparken.

 

16.03.2016:

Pga. ledningsbrud ud for Sundparken 12 vil der være lukket for vandet i en periode i dag:

onsdag 16. marts 2016

til alle ejendomme på Sundparken - vi kan pt. ikke sige noget om, hvornår der vil være lukket, men entreprenøren forventes at gå igang ca. kl. 10.00. Der kan derfor være lukket for vandet i perioden ca. kl. 10.00 til ca. kl. 13.00.

 

24.11.2015:

Pga. ledningsbrud ud for Sundparken 6 vil der være lukket for vandet i en periode i dag:

tirsdag 24. november 2015

til alle ejendomme på Sundparken - vi kan pt. ikke sige noget om, hvornår der vil være lukket, da der har været lidt ventetid på entreprenøren (der er andre vandværker med lignende problemer i dag).


19.10.2015:

Pga. reparation af brud ved Roskildevej 126 vil der være lukket for vandet:

tirsdag 20. oktober 2015 - om formiddagen 

for beboerne på Roskildevej 126B og 126C.

 

24.09.2015:

Pga. arbejde på el-nettet afbryder DONG strømmen til vandværket i 2 perioder:

tirsdag 29. september 2015, kl. 11.15-12.00 og igen 13.30-14.15

I disse perioder vil vandforsyningen være afbrudt til alle husstande.

Vandværket er indrettet således at det automatisk starter igen, når strømmen kommer tilbage - hvis DONG således ikke kan overholde ovenstående tidsrum kommer vandet tilbage når strømmen kommer igen.

 

01.08.2015:

Ledningsrenoveringsprojektet er desværre ikke kommet igang som forventet - se under menupunktet Ledningsrenovering.

 

16.07.2015:

Pga. reparation af brud på Roskildevej vil der være lukket for vandet:

mandag 20. juli 2015 fra kl. 9.30 til ca. 12.30

for beboerne på Roskildevej 118, 120, 120A, 122, 124, 126, 126B, 126C og Sundbyvej 1.

Der vil være reduceret vandtryk til de øvrige forbrugere på Roskildevej-lige numre, Bakkevej, Gl. Marbækvej, Sundbyvej 2-26, Grønnevej, Vinkelvej, Vestervej og Vangedevej.

Der vil blive adviseret ved skrivelse til de forbrugere, hvor der bliver lukket helt for vandet - alle øvrige vil blot få en SMS (så sparer vi de i forvejen ferie-fyldte postkasser for ekstra materiale).


28.05.2015:

Pga. defekt i forbindelse med nedrivningen af ejendommen Rugvænget 4 kan det desværre blive nødvendigt at lukke for vandet til forbrugerne på Rugvænget i en kort periode mellem kl. 10.00 og 12.00 - vi beklager.

 

21.05.2015:

Pga. nedrivningen af ejendommen Rugvænget 4 er det desværre nødvendigt med lidt ledningsarbejde - der vil derfor i dag, 21. maj 2015 blive lukket for vandet til alle forbrugere på Rugvænget i en kortere periode - formentlig sidst på formiddagen. Vi kan desværre ikke sige det mere præcist, da der er mange, ukendte, faktorer som spiller ind.

 

13.04.2015:

Bestyrelsen indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling, 30. april 2015, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B.

Dagsorden efter vedtægterne.

Forslag som andelshaverne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 23. april 2015.

Kopi af det reviderede regnskab for 2014 kan fås til gennemsyn inden generalforsamlingen ved henvendelse til formanden: Michael Tofte, Vestervej 22, 3600 Frederikssund (formanden@aabjergvand.dk).


22.01.2015:

Bestyrelsen indkalder til ekstra-ordinær Generalforsamling, 12. februar 2015, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B.


02.01.2015:

Pga. reparation af brud på ledningen på Maglehøjvej vil der være lukket for vandet:

tirsdag 6. januar 2015 fra kl. 10.00 til ca. 15.00

for følgende ejendomme:Roskildevej 101-133 (kun ulige numre), Pilealle 2D og 2E, Højbovej, Maglehøjvej og Platanvej 50.

Bruddet blev konstateret umiddelbart før jul, men bestyrelsen har vurderet at reparation kunne vente til efter nytår, således at generne blev mindre.

 

19.12.2014:

Der er i dag opstået et ledningsbrud ud for Sundparken 10. Reparation er iværksat og det forventes, at der vil være lukket for vandet til Sundparken fra kl. ca. 11.00 - 13.00. Tiderne kan ændres sig, da bruddets omfang m.m. endnu ikke er kendt.


18.12.2014:

I dag 18.12.2014 og måske imorgen foretages der lækagesøgning ved Ankers Lækagesøgning i området omkring Sundbyvej, Grønnevej, Vestervej og Vangedevej. Dette område er blevet udpeget som det sandsynlige område, hvor vi skal finde en større lækage.

  

16.12.2014:

I den kommende nat mellem kl. 24.00 og 02.00 foretages der lækagesøgning på hovedstrækningerne. Der kan derfor opleves faldende tryk i korte perioder af 2-5 minutters varighed.

Vi beklager evt. gener, men opgaven er vigtig, da vandværket pt. har en stor ikke-identificeret læk. Opgaven er henlagt til nattetimerne, da forbruget her er mindst - og det derfor er nemmere at finde området, hvor eftersøgningen skal intensiveres.


12.11.2014:

De sidste par dages renoveringsopgaver har skabt langt flere problemer end forventet - ledningsnettet er sine steder betydeligt dårligere end forventet. Derfor har entreprenøren desværre ikke fået lavet de sidste reparationer. Det er derfor nu besluttet at gennemføre disse i morgen.

Der vil derfor blive lukket for vandet i perioder (kortere eller længere) i nedenstående tidsrum:

torsdag 13. novermber 2014, kl. 8.30 til kl.14.00

Det drejer sig om følgende veje og numre:

Roskildevej 100 - 114, Sundbyvej (alle numre), Grønnevej (alle numre), Vinkelvej (alle numre), Abildgård (alle numre), Bakkevej (alle numre), Gammel Marbækvej (alle numre), Vestervej (alle numre) og Vangedevej (alle numre).

Vi beklager de problemer det giver for alle - bestyrelsen noterer sig problemerne med ledningsnettet, da det er vigtig viden i forhold til processen omkring ledningsrenoveringen og vi håber at vi trods alt kan bruge disse erfaringer.


05.11.2014:

Ledningsrenoveringen er nu småt igang - vi starter med at udskifte en række hovedventiler, der ikke længere virker. Når disse ventiler er udskiftet bliver generne mindre under selve udskiftningen, da vi bedre kan lukke for vandet i mindre sektioner.

Der vil derfor blive lukket for vandet i perioder (kortere eller længere) i nedenstående 2 tidsrum:

tirsdag 11. novermber 2014, kl. 8.30 til kl.16.00

onsdag 12. november 2014, kl. 8.30 til kl. 16.00

Hvis der er uopsættelige problemer kan man på selve dagene kontakte vores entreprenør SHT A/S på tlf. 4777 7753 for yderligere information angående lukningens længde.

Opdatering 10.11.2014: Bestyrelsen har besluttet, at når vandværket nu alligevel er lukket, så udfører vi en opgradering af vandværkets el-forsyning, således at nyeste forsikringskrav overholdes i forhold til beskyttelse mod lyn-nedslag.

Grave-arbejde udføres 4 steder: hjørnet af Roskildevej og Åbjergvej, hjørnet af Roskildevej og Sundbyvej, udfor Sundbyvej 6 (forsyningsledning til Grønnevej) og udfor Sundbyvej 24 (forsyningsledning til Vestervej og Vangedevej)

Opdatering 11.11.2014 . kl. 16.05: Ledningen fra Åbjergvej til Sundbyvej har desværre skabt problemer hele eftermiddagen - entreprenøren forventer, at der kan åbnes for vandet til Roskildevej lige numre, Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej, Abildgård, Vestervej, Vangedevej, Gammel Marbækvej og Bakkevej ca. kl. 17.00.

Opdatering 11.11.2014 . kl. 16.45: Desværre var der sket en fejl i forbindelse med genåbningen til Maglehøjvej, Pilealle, Platanvej, Roskildevej ulige numre og Højbovej, som gjorde at der ikke var vand - fejlen er ved at blive rettet og indenfor få minutter vil forsyningen være genetableret.

 

21.08.2014:

Vandregningen for 2. halvår af 2014 er nu på vej ud. Jvf. beslutningerne på forårets generalforsamling ser regningen noget anderledes ud end den plejer.

Først og fremmest opkræves kr. 1.500 incl. moms pr. husstand til ledningsrenovering, dernæst er det almindelige faste bidrag reguleret med kr. 250 incl. moms for at sikre, at vi har penge nok til at kunne foretage nødvendige (og uplanlagte) reparationer (de senere års underskud stammer herfra) og endelig opkræves pr. installeret vandmåler kr. 125 incl. moms til brug for håndtering af vandmålere.

Herunder et eksempel på en vandregning - for en gennemsnitsforbruger (én husstand):

Sådan ville det have set ud før Generalforsamlingen 2014
Vandforbrug 38 kbm à kr. 8,00   304,00
Vandskat   38 kbm à kr. 6,13   232,94
Fast afgift           225,00
Netto           761,94
Moms           190,49
At indbetale         952,43

og sådan kommer det til at se ud:

Sådan ser det ud ved opkrævningen 2. halvår 2014
Vandforbrug 38 kbm à kr. 8,00   304,00
Vandskat   38 kbm à kr. 6,13   232,94
Fast afgift (incl. regulering)         425,00
Fast afgift (ledningsrenovering)       1.200,00
Målerleje           100,00
Netto           2.261,94
Moms           565,49
At indbetale         2.827,43

 

21.08.2014:

Arbejdet med ledningsrenovering er nu godt i gang. Der har været holdt møde med ingeniørfirmaet og vi har fået den plan bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen gennemgået. Planen og estimaterne er for såvidt korrekte nok, men der mangler nogle ekstra omkostninger, specielt når renoveringen søges gennemført i så mange etaper.

De omkostninger (byggeplads, projektering osv.) vil beløbe sig til ca. 1-1,3 mio. kr. udover nuværende estimat kan vi spare ved at gennemføre projektet over 1-2 år i stedet - og så lånefinansiere opgaven. Fordelen er er udover den konkrete besparelse, at vi over meget kort tid får nedbragt spildet og dermed formentligt sikret os vand i længere tid fremover.

Bestyrelsen planlægger en ekstra-ordinær generalforsamling, således at vi kan diskutere og forhåbentlig opdatere beslutningen fra 29. april 2014. Der indkaldes til denne på almindelig vis.

 

18.08.2014:

Vandværket har her til aften været berørt af en uplanlagt strømafbrydelse i perioden kl. 20.14 til 20.36 - vandforsyningen har derfor været afbrudt i denne periode. En entreprenør, der arbejdede på ejendommen Parkalle 9-33 havde overgravet en elforsyningsledning og Dong var derfor nødt til at afbryde strømmen til et større område for at finde fejlen. Ifølge Dong skulle der ikke blive flere strømafbrydelser af den grund.


28.06.2014:

Den 1/7-2014 vil der blive lukket for vandet til beboerne på Roskildevej - ulige numre, Pilealle, Højbovej, Maglehøjvej og Platanvej pga. planlagt ledningsarbejde på Roskildevej - vi forventer, at der vil være lukket fra kl. 9.00 til ca. kl. 12.00

01.07.2014: Opdatering kl. 10.00 - desværre går arbejdet ikke som planlagt og vi er nødt til afbryde vandforsyningen helt - vi håber, at det ikke vil tage mere end max. 1 time. 

Opdatering kl. 10.35: Der er åbnet for vandet igen - reparationen er udført.

 

16.06.2014:

 I dag vil det desværre blive nødvendigt at lukke for vandet for beboerne på Bakkevej (undtagen 2A), Roskildevej 108, Vestervej 1-11 og 2-4, Gammel Marbækvej 12-16 og 3, samt Sundbyvej 24-26 fra kl. 13.00 til ca. kl. 15.30 - årsagen er, at ledningsbruddet på Bakkevej i går stadig kræver mere arbejde.

I den anledning er det nødvendigt at åbne for brandhanen ud for Vestervej 1 - det er nødvendigt for at tage trykket af ledningsnettet - og for ikke at skulle forstyrre et større antal forbrugere.

Her et billede af den "skyldige" - stærkt tærede ledning.

Defekt ledning fra Bakkevej

 

15.06.2014:

 I dag 15.06.2014 er der ca. kl. 12.30 opstået et ledningsbrud på Bakkevej. Desværre bliver det nødvendigt med reparation i dag søndag. Påregn, at der vil blive lukket for vandet til alle ejendomme på Roskildevej-lige nr., Bakkevej, Gl. Marbækvej, Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej, Abildgård, Vestervej og Vangedevej fra ca. kl. 17.00 til ca. kl. 18.30.

  

22.05.2014:

Bestyrelsen har modtaget besked om, at vor bestyrelsessuppleant Henri Koldborg er afgået ved døden. Henri Koldborg blev valgt til bestyrelsen første gang i 1991 og varetog posten som kasserer i perioden 1992-1996. Det var en svær periode i vandværket, da man gik fra fast, årlig, betaling for vand til afregning pr. kbm. Det gav mange forbrugere meget store overraskelser – der er eksempler på vandregninger, der blev 20 gange dyrere. Det gav naturligvis overordentlig meget arbejde til kassereren og da Henri Koldborg i samme periode mistede sin kone, udtrådte Henri Koldborg af bestyrelsen. Vandværkets ve og vel har altid ligget Henri Koldborg på sinde og han genoptog sit virke for vandværket som bestyrelsessuppleant i 2011. Bestyrelsen vil savne Henri Koldborgs store viden og brede erfaring.

 

10.04.2014:

Der afholdes ordinær Generalforsamling tirsdag den 29. april 2014, kl. 19.00 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund. Se hele dagsordenen og forslag m.m. på menupunktet til venstre.

 

30.12.2013:

Efter bestyrelsens opfattelse er driftsproblemerne nu overstået. Der er installeret en ekstra pumpe, således at der kan skaffes vand nok.

Vi forventer derfor nu normal drift af vandværket.

Bestyrelsen beklager de gener som næsten alle har været berørt af - og bestyrelsen vil gennemgå forløbet straks i det nye år og foretage de nødvendige ændringer. Derudover skal det analyseres, i samarbejde med Frederikssund Forsyning, hvorfor vores nødforbindelse ikke levede op til forventningerne - og hvad der kan kan gøres for at få en stabil forbindelse.

 

29.12.2013:

Desværre ser det ud til, at alle fejlene endnu ikke er nu lokaliseret - dagens reparationer har ikke givet de forventede forbedringer. Derfor fortsætter vi med begrænset drift af vandværket om natten.

Vi arbejder tæt sammen med vore leverandører for at finde problemerne, så der igen kan komme tilstrækkeligt med vand.


28.12.2013:

Fejlene er nu lokaliseret - desværre kræves noget specialudstyr, som var i brug på et andet vandværk. Derfor køres også natten mellem 28.12.2013 og 29.12.2013 med begrænset drift af vandværket.

Vi forventer pt. at vandværket kommer i fuld drift igen imorgen 29.12.2013 kl. 8.00 - og, at problemerne bliver løst i løbet af dagen, den 29.12.2013.

 

26.12.2013:

På baggrund af, at der er i mindre områder er en del mindre vand, har bestyrelsen udarbejdet en plan for begrænset drift af vandværket. Planen er sat i drift i dag kl. 9.15.

Vi forventer pt. at vandværket vil være i drift mellem ca. kl.8.30 og ca. kl. 20.30 på lørdage, søn- og helligdage og fra ca. kl. 6.30 til ca. kl. 20.00 på hverdage.

I det resterende tidsrum vil vi modtage vand fra Frederikssund Forsyning; i dette tidsrum opbygger vandværket en driftsreserve, således at vi forhåbentlig kan have en rimelig normal forsyning dagen efter.

Vi håber, at denne plan kan holdes indtil reparation er gennemført. Bemærk, at ovenstående tidspunkter kan ændre sig, hvis driftsreserven bliver for lille.


24.12.2013:

Pga. en defekt boringspumpe har vi desværre været nødt til at aktivere vores nødforbindelse til Frederikssund Forsyning her kl. 17.10. Der har været en meget kort afbrydelse på ca. 10 sekunder i vandforsyningen. Vi har kontrolleret ved stikprøver, at der på forskellige steder i ledningsnettet er vand - og med et tryk, der ikke ser ud til at være mærkbart anderledes.

Vi beklager evt. gener - og håber, at vi alle kan få en God Jul.

 

19.12.2013:

Torsdag 19.12.2013 er der lukket for vandforsyningen til beboerne på Rugvænget mellem kl. 9.30 og ca. 11.30 pga. planlagt reparation af en stophane.

 

26.11.2013:

Tirsdag 26.11.2013 er der opstået ledningsbrud på en stikledning under vejen på Rugvænget. Der vil derfor være lukket for vandet til beboerne på Rugvænget i perioden fra ca. kl. 10.30 til ca. kl. 14.00. Vi håber, at arbejdet kan afsluttes samme dag.

 

25.10.2013:

Mandag 28.10.2013 vil der være lukket for vandet til beboerne på Åbjergvej 4-20 og 15-17, Parkalle, Sundparken, Bygvænget, Rugvænget og Højtoften fra kl. 11.00 til ca. kl. 14.30. Der udføres endelig reparation af ledningsbruddet den 19.10.2013. Der føres en ny ledning under Åbjergvej fra Bygvænget til Sundparken, således at Sundparken igen bliver koblet på hovedledningen. Herefter forventes forsyningen til Sundparken og Maglehøjvej igen at kunne klare spidsbelastningsperioderne.

Opdateret 28.10.2013: Desværre har den megen regn drillet arbejdet ganske meget - så der var desværre først åbnet for vandet igen kl. 15.35.

 

23.10.2013:

I forbindelse med ledningsbruddet i krydset Åbjergvej / Sundparken var det desværre nødvendigt at lave en midlertidig reparation, hvorved Sundparken blev afskåret fra hovedledningen på Åbjergvej. Samtidig blev vi ramt af et andet uheld, idet en ventil på Højtoften satte sig fast. Det har desværre konsekvenser for beboerne på Maglehøjvej og Sundparken, da al vand nu kommer via Roskildevej - og det ikke helt tilstrækkeligt i de travle timer og morgenen og aftenen.

Vi afventer pt. de endelige tilladelser til at grave under Åbjergvej, men så snart de foreligger går vi igang med at genetablere ledningen til Sundparken/Maglehøjvej.

 

19.10.2013:

Vi har idag et ledningsbrud i krydset Åbjergvej / Sundparken. Derfor bliver det desværre nødvendigt at lukke for vandet til beboerne på Åbjergvej, Parkalle, Sundparken, Bygvænget og Rugvænget i perioden fra ca. kl. 14 til ca. kl. 21. Vi beklager de gener dette giver.

Det viser sig, at der desværre også mangler vand på Højtoften - årsagen til det undersøges.

Der er åbnet for vandet til Sundparken kl. 18.40 og til de øvrige ejendomme kl. 20.20. Der er foretaget en midlertid reparation - den endelige reparation laves snarest muligt. Indtil da kan beboerne på Sundparken risikere at opleve, at der er lidt mindre tryk på vandet.

Vandet er desværre lidt "beskidt" efter åbningen - det skyldes at der arbejdet en hel del med de gamle støbejernshovedledninger og det har løsnet en del jernaflejringer fra rørenes indvendige side.

 

 24.08.2013:

Vi har idag haft et større ledningsbrud i krydset Sundbyvej / Vinkelvej. Heldigvis viste det sig, at det kun var nødvendigt at lukket for vandet til ejendommene på Vinkelvej, hvilket skete fra kl. 20.50 til 21.40. Da, vi ikke havde den helt korrekte reservedel, fik vi hjælp fra Frederikssund Forsyning - mange tak, for det.

 

16.05.2013:

På den ekstra-ordinære generalforsamling den 15. maj 2013 vedtoges ny vedtægter, således at Åbjerg Vandværk fra 1. januar 2014 ikke længere er et interessentskab (I/S), men istedet et andelsselskab med begrænset ansvar (Amba). Se evt. under menupunktet Generalforsamlinger.

 

24.04.2013:

Der afholdes ekstra-ordinær generalforsamlingen den 15. maj 2013, kl. 19.00 på Restaurant Rådhuskroen. Se mere under menupunktet til venstre: "Ekstra-ordinær generalforsamling 2013" - her findes også link til bestyrelsens forslag til nye vedtægter i forbindelse med selskabsomdannelsen.

 

01.04.2013:

Husk, at der afholdes Ordinær Generalforsamling den 18. april 2013, kl.19.00 på Restaurant Rådhuskroen.

 

11.02.2013:

Pga. en reparation i Maglehøjvej, som fortsat volder problemer, er det nødvendigt at lukke for vandet i dag fra kl. ca. 12,30 til kl. ca. 13.00 til beboerne på Maglehøjvej, Roskildevej ulige nr., Højbovej, Platanvej og Højtoften.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: MIchael Tofte, tlf. 23207585 eller på formanden@aabjergvand.dk 

 

01.02.2013:

 Pga. en utæt vandledning i Bygvænget er det nødvendigt at lukke for vandet til beboerne på Bygvænget den 1/2-2013 fra kl. 9.00 til ca. 12.30.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85 eller på formanden@aabjergvand.dk.

 

21.11.2012:

Pga. en utæt vandledning i Vangedevej er det nødvendigt at lukke for vandet til beboerne på Vestervej 6-30, Vestervej 13-31 og Vangedevej 1-5 den 21/11-2012 fra kl. 9.00 til ca. 12.30.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85 eller på formanden@aabjergvand.dk.

 

22.10.2012:

Da det ikke var muligt at fremskaffe alle reservedele til reparationen i forbindelse med det meget store brud på Sundbyvej den 15/10-2012, er det desværre nødvendigt at lukke for vandet igen den 22/10-2012 fra kl. 9.00 til ca. 12.00 - lukningen gælder for alle ejendomme vest for Roskildevej - dvs. Roskildevej (lige numre), Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej, Bakkevej, Gammel Marbækvej, Vestervej og Vangedevej. Vi beklager meget.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85 eller på formanden@aabjergvand.dk.

 

15.10.2012:

Pga. et meget stort ledningsbrud på Sundbyvej (opstået i forbindelse med DONGs nedlægning af el-kabler) er det desværre nødvendigt at lukke for vandet til alle ejendomme vest for Roskildevej - dvs. Roskildevej (lige numre), Sundbyvej, Grønnevej, Vinkelvej, Bakkevej, Gammel Marbækvej, Vestervej og Vangedevej - i dag fra kl.. ca. 15.30 til ca. kl. 18.00. Vi beklager meget - hullet er desværre så stort, at vandværket ikke kan producere vand nok til at "fylde hullet" og det vi samtidig forbruger.

 

25.05.2012:

På grund af reparation af en utæt vandledning på Bakkevej er det desværre nødvendigt at lukke for vandforsyningen til forbrugerne på Bakkevej, Gl. Marbækvej og Vestervej 2-4, 1-11 tirsdag 29/5-2012 fra kl. 12.00 til ca. 15.30.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85 eller på formanden@aabjergvand.dk.

 

23.05.2012:

På grund af reparation af en utæt vandledning på Højtoften er det desværre nødvendigt at lukke for vandet til forbrugerne på Højtoften onsdag 23/5-2012 fra kl. 9.30 til ca. 14.30.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til formanden: Michael Tofte, tlf. 23 20 75 85.

 

27.03.2012:

På grund af reparationsarbejder på Højbovej/Roskildevej og Maglehøjvej er det desværre nødvendigt at lukke for vandet til forbrugerne på Højbovej, Roskildevej ulige numre og Maglehøjvej tirsdag 27/3-2012 fra kl. 9.30 til ca. 15.00.

Spørgsmål i den anledning kan rettes til næstformanden: Bettina Henningsen, tlf. 25 79 38 06.

 

25.03.2012:

I dag, 25/3-2012, har der desværre været en afbrydelse af vandforsyningen mellem ca. kl. 16.33 og ca. kl. 17.40. Årsagen var en elektrisk fejl i trykreguleringen som fik pumpeanlægget til at gå i stå. Fejlen betød desværre også at reserve-systemet ikke som forventet ville køre. Alt i alt en meget uheldig kombination af begivenheder.

Med baggrund i denne oplevelse vil bestyrelsen undersøge med vore faste leverandører, hvordan vi bedre kan håndtere en lignende situation i fremtiden. Den aktuelle fejl er nu rettet.

 

10.01.2012:

Husk at foretage indberetning af vandforbrug til Frederikssund Forsyning - ca. 10% af forbrugerne har endnu ikke indberettet. Ved manglende indberetning beregner Frederikssund Forsyning et gebyr og anslår forbruget - Åbjerg Vandværk anslår sidste års forbrug til 170 m3 ved manglende indberetning.

 

27.12.2011:

Vandprisen stiger pr. 1. januar 2012. Årsagen er, at Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven har sluttet at vandafgiften skal stige fra kr. 5,00 pr. m3 til kr. 5.90 pr. m3. Da der tillægges moms til denne afgift betyder det at prisen stiger med kr. 1,13 pr. m3 for den almindelige forbruger.

Se evt. mere på Skat's hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=17324