Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 11, 2019, 14:07
 
 
 

Ledningsrenovering


09.07.2017:

Information om ledningsrenoveringen på Roskildevej.

Ledningsrenoveringen på Roskildevej er nu igang ved de ulige numre, numrenr 105-133. En del har spurgt til arbejdet og hvornår der evt. sker noget hos dem.

Arbejdet foregår, desværre, ikke uden problemer og væsentlige udfordringer. Roskildevej er den vej som hele vores område er bygget op omkring - og de ting vi har en lille smule af i vores andre veje er der rigtigt meget af i Roskildevej. Der er store mængder af telefonkabler, fiber-kabler, stærkstrømskabler, hoved-kloakker, side-kloakker og regnvandskloakker - og det giver udfordringer med at få lagt den nye vandledning. Reglerne for hvordan man lægger en ny vandledning er væsentligt anderledes i dag end for lidt over 100 år siden, hvor de blev lagt. Derfor går arbejdet ikke helt så hurtigt som alle parter gerne ville, men der arbejdes løbende på sagen. Tidsplanen siger, at vi skal være færdige med udgangen af juli-måned 2017 - det bliver ikke nemt, men, igen, der arbejdes intenst på at holde planen.


17.05.2017:

Der er nu indkaldt til informationsmøde for beboerne/ejerne på Roskildevej 103-117, 125A-133, 100-106, 122-126C, samt Bakkevej 2A og Gl. Marbækvej 1C. Mødet afholdes den 23. maj 2017, kl. 1700 i butikken på Roskildevej 114 (ved siden af genrbrugsbutikken).

Tilmelding på mail: renover@aabjergvand.dk eller telefon: 2443 6703

 

10.02.2017:

Der er nu indkaldt til informationsmøde for beboerne på Bygvænget, Sundparken og Maglehøjvej, den 14. februar 2017, kl. 1700 i butikken på Roskildevej 114 (ved siden af genbrugsbutikken).

Tilmelding på mail: renover@aabjergvand.dk eller telefon: 2443 6703

 

28.11.2016:

Der er nu indkaldt til informationsmøde for beboerne på Bakkevej, Roskildevej 108-114 samt Vestervej 1, den 6. december 2016, kl. 1700 i butikken på Roskildevej 114 (ved siden af genbrugsbutikken).

Tilmelding på mail: renover@aabjergvand.dk eller telefon: 2443 6703


04.10.2016:

Der er nu indkaldt til informationsmøde for beboerne på Vestervej 6-30, 11-31, Vangedevej 1-5 og Sundbyvej 25, den 10. oktober 2016, kl. 1700 i butikken på Roskildevej 114 (ved siden af genbrugsbutikken).

Tilmelding på mail: renover@aabjergvand.dk eller telefon: 2443 6703


04.10.2016:

Renoveringen er nu i fuld gang på Vinkelvej - og desværre med en del overraskelser - det gamle ledningsnet er en del dårligere og anderledes placeret end forventet. Det har desværre givet nogler afbrydelser i vandforsyningen - også udenfor Vinkelvej - som ikke var forventet.


28.09.2016:

Så er renoveringsprojektet kommet i gang. Forhandlingerne med kommunen er lykkedes og der er etableret en byggeplads - og netop i dag entreprenøren startet på Grønnevej.


21.09.2016:

Renoveringsprojektet var planlagt til at starte 19/9-2016 på Grønnevej og Vinkelvej - efter et velbesøgt informationsmøde den 13/9-2016. Imidlertid er der opstået en forsinkelse, da det har været ganske svært for entreprenøren at finde plads til arbejdsskurvogn og materialer. Disse ting skal være på plads inden arbejdet kan starte for, at Arbejdstilsynets regler kan overholdes - noget som både entreprenørens ledelse og vandværkets bestyrelse sætter højt. Bestyrelsen har hjulpet entreprenøren med at finde egnede lokaliteter, men det har vist sig meget svært at få en aftale i stand med en lodsejer. Der har været prøvet mange steder: 2 steder på Roskildevej, 2 steder på Sundbyvej, 4 steder på Vinkelvej, 2 steder på Stagetornsvej, 2 steder på Parkalle og 2 steder på Korshøj. Pt. har Frederikssund Kommune fundet en placering og dette behandles nu af kommunens udvalg.
 
Vi afventer spændt resultatet af forhandlingerne med kommunen - og der vil fremkomme en revideret tidsplan når entreprenøren har fået plads til materialerne.


September 2016:

Så starter projektet; vi forventer at starte mandag 19/9-2016 med Grønnevej og Vinkelvej.

Der vil blive afholdt informationsmøde for beboerne på Grønnevej og Vinkelvej tirsdag 13/9-2016 kl. 17-18 i butikken på Roskildevej 114.

Tilmelding på mail: renover@aabjergvand.dk eller telefon: 2320 7585

 

Status September 2016:

Henover sommeren har der været hektisk aktivitet i forhold til ledningsrenoveringen.
 
Indledningsvist viste det sig, at virkeligheden havde indhentet os i forhold til samarbejdet med Frederikssund Forsyning vedr. den nye nødforbindelse; kommunalbestyrelsen havde besluttet og igangsat en plan om at fusionere Frederikssund Forsyning med 11 andre forsyningsselskaber i Nordsjælland - dette bevirkede desværre, at det ikke længere var muligt for Frederikssund Forsyning at indgå i nye (og endnu ikke detajlplanlagte) projekter.
 
Derfor har vi sammen med Frederikssund Forsyning analyseret, hvilke andre muligheder der var for at realisere en ny nødforbindelse (som stadig har høj prioritet for bestyrelsen). På baggrund af en række målinger i Forsyningens ledningsnet (som Forsyningen igangsatte) blev der lavet en opdateret model for ledningerne i Roskildevej.
 
En nærmere juridisk gennemgang sandsynliggjorde, at projektet nu var ændret teknisk så meget, at det ville være nødvendigt med en ny udbudsrunde (for at overholde EU-direktiv m.m.).
 
Til forskel fra første udbudsrunde, blev projektet ændret for såvidt angår Roskildevej og Åbjergvej, de ændringer der tidligere er omtalt på generalforsamlingen, samt at projektet skulle være et fast-pris-projekt (dvs. uden uforudsete udgifter).
 
Den anden udbudsrunde er nu afsluttet med det følgende resultat og 4 rigtigt gode tilbud:
 
SHT ApS                                                    4.766.803 kr.
Nordkysten A/S                                          5.177.575 kr.
Druedalvejens Entreprenørforretning A/S  5.523.254 kr.
Zacho-Lind A/S                                          5.533.773 kr.
 
SHT er således fortsat vores leverandør, omend prisen er reduceret (selvfølgelig fordi projektet er reduceret i kompleksitet).
 
SHT går nu igang med planlægningen og bestyrelsen indkalder til Informationsmøde. Møderne afholdes med 1 stk. for hver delprojekt, således at beboerne på deres vej får lejlighed til at høre, hvad der skal ske - og samtidig bestille et tilbud på udskiftning af egen jordledning. På mødet vil deltage repræsentanter for bestyrelsen, ingeniørfirmaet og entreprenøren - varigheden forventes at være ca. 1 time.
 
 
Status Juni 2016:
 
I forhold til de spørgsmål, der blev stillet på generalforsamlingen 19. april 2016 og de svar bestyrelsen har fremskaffet er bestyrelsen helt enige om, at lade arbejdet med ledningsrenoveringsprojektet begynde (se evt. under Generalforsamlinger for gennemgang af spørgsmål).
 
Arbejdet er nu gået igang med den indledende planlægningsfase og vi forventer, at det egentlige arbejde starter efter sommerferien.
 
Berørte ejendomme og vejstrækninger inviteres før arbejdet går igang til et beboermøde, hvor arbejdet bliver gennemgået og spørgsmål kan afklares. På disse møder forventes det, at der deltager repræsentanter fra bestyrelsen, ingeniørfirmaet og entreprenøren. Det er også på disse møder, at man vil kunne bede entreprenøren om tilbud på udskiftning af egen jordledning.
 

Sommer-status på ledningsrenoveringsprojektet - august 2015:

Indledningsvist kan vi sige, at hvis alt var gået efter planen ville projektet være startet i uge 30 - dvs. at vi i skrivende stund skulle have haft gravkøer og lign. rundt på vejene.

Hvorfor går det så ikke efter planen?

Bestyrelsen har modtaget 4 gode og velgennemarbejdede tilbud på opgaven og vi har i samarbejde med vores ingeniør gennemgået tilbuddene og fundet, at alle tilbud dækker det de skal.

Kriteriet for tildeling er laveste pris - og denne var 7,2 millioner kr. (dyreste var 8,9 millioner kr.). Det er selvsagt væsentligt mere end den vedtagne ramme på generalforsamlingen og bestyrelsen har derfor midlertidigt standset projektet med henblik på at finde ud af om, der er elementer, der kan udgå.

Det står klart nu, at ideen med at etablere målerbrønde på ejernes grunde i det tilfælde hvor ejeren ikke har lyst til at udskifte en evt. jordledning af stål må falde bort. Bestyrelsen ønsker fortsat at entreprenøren kan tilbyde at skifte jordledningen. hvis den er af stål, men der er altså ingen "tvang".

Derudover overvejes nogle ændringer/reduktioner i projektet - der er nogle installationer som efter dagens standarder ikke er lovlige eller hensigtsmæssige, men som egentlig ikke fejler noget; disse ting ville det naturligvis været godt at få fixet, men det kan undværes.

I sidste ende skal vi jo finansiere et større beløb end forventet - og bestyrelsen har derfor valgt at snakke med Frederikssund Kommune, som jo når alt kommer til alt er dem som skal godkende vores opkrævninger. Kommunen mener, at projektet er nødvendigt, men at vi skal se investeringen sammen med de investeringer, der må påregnes over de kommende år i selve vandværket og boringerne. Den situation er bestyrelsen opmærksom på, da vi allerede har erkendt at vandværket og boringerne er begyndt at blive rigtigt gamle. Vi satser nu på at holde et 3-vejs møde mellem Åbjerg Vandværk, Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning med henblik på bl.a. at få afklaret, hvilken økonomisk størrelsesorden en fuldstændig overgang til Frederikssund Forsyning nu og her, er i.

Ændring af projektet, både for såvidt angår økonomi, men også opgavens størrelse, kræver naturligvis en ny generalforsamling - bestyrelsen håber, at kunne indkalde til en sådan i løbet af efteråret.


April 2015:

Ledningsrenoveringen er nu ved at komme rigtigt i gang.

Ingeniørfirmaet er i gang med at udforme projektet, således at der kan indhentes tilbud.

Som tidsplanen ser ud pt. forventes arbejdet udført i perioden juli-oktober 2015.

Umiddelbart forventer vi, at alt arbejde gennemføres i 2015, men vi regner med at åbne op for, at projektet kan udføres i 2 faser.

Fase 1 vil således bestå af Roskildevej ulige numre, samt nr. 100-106 og 122-126C, Maglehøjvej, Sundparken, Bygvænget, Åbjergvej og evt. ringforbindelse af Parkalle.

Fase 2 af Roskildevej 114-118, Bakkevej, Gl. Marbækvej, Grønnevej, Vinkelvej, Vangedevej, Vestervej 6-30 + 11-31.


Undermenu

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.