Sitemap
Print Version
 
Sidst opdateret:
August 19, 2021, 11:23
 
 
 

Historie


Den 3. April 1923 afholdtes stiftende Generalforsamling for Interessentskabet Aabjerg Vandværk.

Det vedtoges at kun Ejere af Grunde udstykket fra Aabjerggaard kan faa Vand fra Vandværket. De to Eiendomme uden for Aabjerggaards Mark, som for tiden faar Vand fra Vandværket, overlades det den Kommende Bestyrelse at anmode Aktieselskabets Formand Hr. Georg Holst at affinde sig med, dog maa Vandtilførselen til disse Eiendomme være bortskaaret senest en Maaned fra Dato.

Love for Interessentskabet vedtoges.

Til Bestyrelse valgtes: N. Hansen, H. Petersen, O. Olsen, Krambech og Knudsen.
Til Revisorer Valgtes Assistent Madsen og N.P. Petersen.

Paa et derefter afholdt Bestyrelsesmøde valgtes Bankkasserer N. Hansen til Formand og Forstassistent Knudsen til Regnskabsfører og Kasserer.

En Skrivelse til Georg Holst blev udfærdiget og sendt, angaaende afskæring af Vandtilførselen til de tidligere nævnte to Eiendomme.
 

Sommerlyst i Frederikssund den 3/4 1923.

C. Krambech    N. Hansen    O. Olsen     H. Petersen      Knudsen

De oprindelige vedtægter kan ses her - disse er ændret mange gange siden og selvfølgelig ikke længere gældende.


Det hele begyndte dog lidt tidligere:

I Janauar 1923 samledes beboerne i Aabjerggaards Villakvarter til et Møde paa Sommerlyst i Frederikssund, for at forhandle om Køb af det, Aktieselskabet Aabjerg tilhørende Vandværk, hvorfra de tidligere har faaet Vand, men i den senere tid har Vandtilførselen været meget mangelfuld, begrundet paa at Motor og Pumpe ikke er holdt i tilbørlig orden, og der ingen Hjælpekraft er, til brug i Vindstille.

Man enedes om at købe Vandværket efter et af Aktieselskabet givet tilbud, til en Pris af Et Tusinde Kroner + 200 Kr. for en oprensning af Borerørene som Aktieselskabet lige havde foretaget.

En bindende Liste angaaende ovennævnte Køb blev underskrevet af de tilstedeværende og Listen blev senere ombaaret til de fraværende, som underskrev den.

N. Hansen                                 se den originale liste her

og endelig blev vi ejere:

 Den 27. November 1923 holdt Bestyrelsen Møde paa Sommerlyst i Frederikssund, hvor Georg Holst var anmodet om at komme tilstede.

Georg Holst underskrev paa Aktieselskabet Aabjergs vegne, Skøde paa Vandværket, og fik købesummen udbetalt.

Det vedtoges at opkræve Vandafgit for 1923 nu og for 1924 en gang i Mai, og saa for fremtiden i Januar hvert Aar som vedtaget i Vedtægterne.

Sommerlyst i Frederikssund den 27/11 1923

N. Hansen                      se den originale købekontrakt her


En række højdepunkter i Åbjerg Vandværks historie:
 

1924    

Oppe-Sundby Villakvarter optages som nye forbrugere.

1926    

Vandværket overgår til fuld elektrisk drift - vindmøllen sælges.

1927     Ejendomme med badeværelse skal betale 30 kr. pr. år - dette nedsættes dog nogle år efter til 10 kr.

1929    

Regnskabet godkendes med anmærkning - regnskabet skulle rekonstrueres efter kassererens død.
1931 Tilladelse fra Landvæsenskommissionen til at anvende 25.000 m3
1932 Bestyrelsessammensætningen ændres til at bestå af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen - 2 afgår det ene år og 3 afgår det næste år.
1932 Vandværket forsikres.
1933

Vandværket udvides - ny motor på 2HK, pumpe der yder 2m3/timen og rent-vandstank på 7 m3. Fabrikant Dahlgaard fra Holbæk udfører opgaven for kr. 4.300.

1936 Der monteres en vandmåler på værket
1937 Første gang, at det er nødvendigt at sende en interessents regning til inkasso.
1938 Åbjerg Vandværk leverer vand til Stagetorn Vandværk i dettes reparationsperiode.
1940 Mange frosne vandrør hos interessenterne - der opstilles vandposte som man kan tappe af. Reparationerne kostede vandværket 1.400 kr.
1942 Den samlede bestyrelse går af pga. kritik af at vandværket har leveret vand til forbrugere udenfor området (Stagetorn Vandværk - ved flere lejligheder fra 1938 og frem). Debatten er hård og formanden P. Andersen beskyldes for at være diktator.
1945 Bestyrelsesmedlem, kriminalbetjent Jørgensen meldes bortrejst på ubestemt tid og det vides ikke om han kommer tilbage. (red.: det danske politi var interneret af den tyske værnemagt - men det turde man ikke skrive direkte... Jørgensen kom tilbage og blev senere revisor i vandværket.).
 1949 Marbækvej, Lille Marbækvej og resten af Sundbyvej optages som medlemmer.
 1951 Interessenterne i Maglehøj Vandværk optages som medlemmer.
 1953 Parcelforeningen Vestervang (Vestervej fra den gamle banegrav til efter Vangedevej + det første stykke af Vangedevej) henvender sig angående tilslutning - betingelserne aftales.
 1954 Parcelforeningen Vestervang henvender sig med forslag til nye betingelser. Svaret er, at betingelserne fra 1953 fastholdes ellers stiger tilslutningsgebyret.
 1955 Parcelforeningen Vestervang optages 1/5-1955.
 1955 Frederiksborg Amt forbyder vandværket at foretage sprængninger i undergrunden.
 1958 Ombygning af vandværket drøftes med firma Dahlgaard. Bestyrelsen besigtiger i den anledning Slangerup og Benløse Vandværker. Man beslutter at bygge et helt nyt vandværk til en samlet pris af 62.832 kr. (heraf 30.000 kr. til maskiner) + 2.000 kr. til nedrivning af det gamle vandværk. Murermester Leo Sørensen, Frederikssund og firma Dahlgaard, Holbæk får opgaverne. Der optages lån i Frederikssund og Omegns Bank.
 1958 Englystkvarteret og Stagetorn Vandværk søger om optagelse. Englystkvarteret får afslag, da det vil kræve udvidelser til det næsten færdige vandværk og betyde, at det skal lægges en meget kostbar ledning under banelegemet. Stagetorn Vandværk vender tilsyneladende aldrig tilbage med videre dialog om betingelserne.
 1958

Lørdag den 8/9-1958 er der rejsegilde på det nye vandværk. Håndværkerne og gæster bliver bespist med øl og varme pølser.

 1962 Sundparken optages som medlemmer.
 1967 Aabjerggårdens udstykning tilbydes tilslutning (Park Allé).
 1972 Første drikkevandsanalyse udført af Steins Laboratorium - såvel kemisk som bakteriologisk i orden.
 1977 Iht. den nye vandforsyningslov stiller Frederikssund Kommune krav om, at der udarbejdes et regulativ - indtil videre aftales det, at det ikke er nødvendigt.
 1991 Pumper til rent vand udskiftet og der indføres en reservepumpe. Man skifter fra brug af hydrofor til direkte udpumpning.
 1993 Vandværket får sin første PC.
 1994 Individuelle vandmålere indføres.
 1996 Sikkerheden omkring borringerne hæves - der monteres rustfri dæksler med lås osv.
 1998 Der vedtages et nyt vandforsyningsregulativ.
 1999 Der indføres specielt PC-program til styring af vandregnskabet.
 2004 Vandværket får en Internet hjemmeside.
 2006 Der etableres en nødforbindelse til den kommunale forsyning.
 2010 Vandværket udliciterer al administration til en professionel leverandør - Microwa i Hammel.
 2013

Generalforsamlingen beslutter at omdanne foreningen fra et Interessentskab (I/S) til et Andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

 2019

 2021

Åbjerg Vandværk stopper som vandværk pr. 1/1-2020 - alle forbrugere og ledningsnet overdrages til Novafos Frederikssund Vand A/S. Årsagen er, at eksistrende kildeplads er forurenet med pesticid-rester og nedbrydningsprodukter - og anlæggelse af en helt ny kildeplads udenfor Frederikssund er alt for bekostelig.

Udfordringer med Covid-19 osv. forlængede processen væsentligt, men i juli/august 2021 blev overskuddet udbetalt til andelshaverne og selskabet lukkede ned.

   

 

I/S Åbjerg Vandværk's og Åbjerg Vandvær A.m.b.a.'s formænd gennem tiderne:

1923 - 1929 N. Hansen, bankkasserer
1929 - 1932 N. P. Pedersen
1932 - 1936 P. Helwigh, ingeniør
1936 - 1942 P. Andersen, slagtermester
1942 - 1947 J. M. Madsen, overassistent
1947 - 1949 Peter Olsen, fhv. sognefoged
1949 - 1954 H. Frederiksen, vognmand
1954 - 1958 Karl Olsen
1958 - 1960 Oskar Andersen
1960 - 1963 J. P. Thomsen, snedkermester
1963 - 1967 Knud Larsen
1967 - 1980 Tage Rolle
1980 - 1983 Per Mathiesen
1983 - 1986 Kai Møller Petersen
1986 - 2010 Kjeld Skaaning
2010 - 2021 Michael Tofte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har ikke mange nedskrevne årsberetninger fra formændene gennem tiderne (bortset fra de korte, der er angivet i generalforsamlingsreferaterne), men der findes en hel fra 1945 (aflagt på generalforsamlingen i 1946) som bringer viden om virkeligheden under 2. verdenskrig - se den her:

Beretning Aabjerg Vandværk 1945

 

 
 

 

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.